Asociacion Bonao

Ðu?c thành l?p vào nam 1970, Asociación Bonao là m?t hi?p h?i tín d?ng và ti?t ki?m t?i C?ng hòa Dominican. Sau nh?ng kh?i d?u khiêm t?n, ch? có ba nhân viên và ngu?i sáng l?p hi?p h?i, Asociaci Bonao dã tr? thành ngày hôm nay m?t t? ch?c m?nh g?m 126 nhân viên Asociaci Bonao còn du?c g?i là ABONAP và có b?y chi nhánh ? các khu v?c nhu Bonao, Piedra Blanca, Villa Altagracia, v.v. B?n có th? g?i ti?n tr?c tuy?n vào tài kho?n Asociaci Bonao qua Sharemoney t? M? Chúng tôi cung c?p t? giá h?i doái USD sang DOP tuy?t v?i cung nhu m?t trong nh?ng phí chuy?n ti?n th?p nh?t trên th? tru?ng khi s? d?ng d?ch v? chuy?n kho?n c?a chúng tôi d? g?i t?i ABONAP.

Trang web chinh thức: https://abonap.com.do/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới Asociacion Bonao

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới Asociacion Bonao ở the Dominican Republic

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury