Asociacion Cibao

Ðu?c thành l?p vào nam 1962, Asociaci Cibao du?c thành l?p d? dáp ?ng các v?n d? nhà ? t?i C?ng hòa Dominican. Ðu?c tài tr? b?i Hi?p h?i Phát tri?n, Inc., Asociaci Cibao dã l?p d?y nh?ng kho?ng tr?ng trong h? th?ng tài chính c?a qu?c gia thi?u các co s? tín d?ng. Ngày nay, hi?p h?i này có hon 48 van phòng trên c? nu?c. Tòa nhà noi d?t van phòng chính du?c công nh?n r?ng rãi là m?t trong nh?ng di tích quan tr?ng nh?t c?a Santiago de los Caballeros Bây gi? b?n có th? g?i ti?n vào b?t k? tài kho?n Asibación Cibao nào thông qua Sharemoney t? Hoa K?. Chúng tôi cung c?p phí chuy?n kho?n th?p và m?t trong nh?ng t? giá USD t?t nh?t cho DOP trên th? tru?ng. v?i th?i gian giao hàng nhanh, không có lý do gì b?n không nên ch?n chúng tôi làm d?i tác thanh toán!

Trang web chinh thức: https://www.acap.com.do/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới Asociacion Cibao

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới Asociacion Cibao ở the Dominican Republic

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury