Scotiabank

Ðu?c thành l?p vào nam 1920, Scotiabank là m?t ngân hàng t?ng giành gi?i thu?ng t?i C?ng hòa Dominican. Nó là m?t công ty con c?a Bank Of Nova Scotia, du?i tên thuong m?i là Scotiabank República Dominicana. Scotiabank có hon 90 chi nhánh và hon th? n?a. 2.000 nhân viên t?i C?ng hòa Dominican. Ngân hàng này cung c?p d?ch v? ngân hàng cá nhân, cá nhân, doanh nghi?p và d?u tu trong s? các d?ch v? c?a mình. N?u b?n mu?n cách r? nh?t d? g?i ti?n tr?c tuy?n d?n Ngân hàng Scotia ? C?ng hòa Dominican, Sharemoney nên là l?a ch?n s? m?t c?a b?n, vì chúng tôi có t? giá h?i doái tuy?t v?i và phí chuy?n kho?n th?p, cùng v?i th?i gian giao hàng nhanh chóng. Chúng tôi h?p tác v?i ngân hàng toàn c?u này trong nhi?u qu?c gia và dó là lý do t?i sao b?n luôn có th? tin tu?ng chúng tôi khi nói d?n vi?c d?m b?o chuy?n ti?n v?i thuong hi?u Scotiabank.

Trang web chinh thức: https://do.scotiabank.com/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Các ngân hàng lớn khác

Cách gửi tới Scotiabank

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới Scotiabank ở the Dominican Republic

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury