Asociacion Popular

Asociación Ph? bi?n có tên chính th?c là Asociación Ph? bi?n de Ahorros y Préstamos (APAP). Ðu?c thành l?p vào nam 1962, hi?p h?i khuy?n khích s? d?ng ti?n ti?t ki?m d? tài tr? cho vi?c mua, xây d?ng và c?i thi?n nhà ? Có tr? s? t?i Santo Domingo, APAP ngày nay s? d?ng mô hình b?n v?ng cho mô hình kinh doanh c?a mình và dua ra nhi?u sáng ki?n d? d?m nh?n các trách nhi?m xã h?i c?a mình. Nhi?u ngu?i Dominica bi?t Asociación Ph? bi?n và dã vay du?c nhà ? t? t? ch?c này. N?u b?n làm vi?c ? Hoa K? và mu?n tr? kho?n vay mua nhà v?i h?, b?n có th? s? d?ng gi?m giá ti?n tr?c tuy?n c?a Sharemoney d? thanh toán k?p th?i trong khi hu?ng t? giá h?i doái t?t nh?t trong ngành chuy?n nhu?ng. qu?.

Trang web chinh thức: https://www.apap.com.do/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới Asociacion Popular

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới Asociacion Popular ở the Dominican Republic

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury