Banco Popular

Có tr? s? t?i Santo Domingo, Banco Popular du?c thành l?p vào nam 1963. BPD cung là m?t công ty con c?a t?p doàn tài chính d?a phuong Grupo Popular. Cho d?n nay, BPD có m?ng lu?i ngân hàng r?ng l?n nh?t t?i C?ng hòa Dominican, v?i hon 140 chi nhánh t?i Ngày nay, b?n có th? s? d?ng d?ch v? thanh toán tr?c tuy?n c?a Sharemoney d? g?i ti?n vào b?t k? tài kho?n ngân hàng ph? bi?n nào c?a Banco. Các công ngh? và quy trình chúng tôi dã tri?n khai d?m b?o r?ng chuy?n kho?n có th? du?c th?c hi?n trong vài phút. Khi b?n th?c hi?n chuy?n kho?n tr?c tuy?n t?i Banco Ph? bi?n, b?n cung có th? th?c hi?n v?i m?t trong nh?ng t? giá h?i doái t?t nh?t trên th? tru?ng. Ðu?c nhi?u ngu?i s? d?ng và tin c?y, Sharemoney luôn ? dó khi b?n c?n chúng tôi

Trang web chinh thức: https://popularenlinea.com/personas/Paginas/Home.aspx

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Các ngân hàng lớn khác

Cách gửi tới Banco Popular

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới Banco Popular ở the Dominican Republic

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury