BANCO DO ESTADO DE SERGIPE

Tru?c dây du?c bi?t d?n v?i cái tên Banco de Fomento economico do Estado de Sergipe, Banco do Estado de Sergipe SA là m?t ngân hàng thuong m?i cung c?p d?ch v? ngân hàng cho các doanh nghi?p và cá nhân. Ngân hàng nang d?ng cung c?p m?t lo?t các s?n ph?m và d?ch v? tài chính d?c bi?t, bao g?m qu?n lý danh m?c d?u tu, chính sách b?o hi?m nhân th?, tài kho?n ti?t ki?m, v.v. Trong nhi?u nam, nhi?u khách hàng làm vi?c ? nu?c ngoài t?i Hoa K? dã g?i ti?n d?n Banco do Estado de Sergipe cho nh?ng ngu?i thân yêu c?a h? ? nhà. T?i Sharemoney, chúng tôi dang h?p lý hóa quy trình chuy?n ti?n tr?c tuy?n và khi?n vi?c tr? l?i ti?n cho Brazil th?c s? không t?n kém. Hãy th? chúng tôi hôm nay và th?y s? khác bi?t!

Trang web chinh thức: https://www.banese.com.br/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới BANCO DO ESTADO DE SERGIPE

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới BANCO DO ESTADO DE SERGIPE ở Brazil

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury