Nếu bạn không kích hoạt tin nhắn văn bản, bạn sẽ không nhận được chuyển khoản miễn phí. Bạn có muốn tiếp tục mà không kích hoạt tin nhắn văn bản không? Không Vâng

BANCO ITAU

Ðu?c thành l?p vào nam 1945, Banco Itaú tru?c dây là m?t ngân hàng Brazil v?i m?t on g?i d?a phuong. Nó dã sáp nh?p v?i Unibanco vào nam 2008 d? thành l?p Itaú Unibanco. Ngày nay, Banco Itau du?c công nh?n r?ng rãi là m?t ngân hàng qu?c t? ho?t d?ng ? châu Á, châu Âu và M? cung c?p m?t lo?t các d?ch v? tài chính trong nhi?u linh v?c kinh doanh. Tuong lai c?a m?t ngân hàng hi?n d?i du?c d?m b?o khi d?u tu m?nh vào t? d?ng hóa trong nh?ng nam 1990. c?n th?c hi?n chuy?n kho?n tr?c tuy?n t?i Banco Itau, b?n luôn có th? tin tu?ng vào Sharemoney. Chúng tôi cung c?p t? giá USD t?t nh?t cho BRL cung nhu m?t trong nh?ng phí chuy?n ti?n tr?c tuy?n th?p nh?t. giao hàng nhanh, chúng tôi là s? l?a ch?n không th? ch?i cãi d? chuy?n ti?n tr?c tuy?n an toàn t?i Banco Itau.

Trang web chinh thức: https://www.itau.com.br/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới BANCO ITAU

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới BANCO ITAU ở Brazil

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury