Nếu bạn không kích hoạt tin nhắn văn bản, bạn sẽ không nhận được chuyển khoản miễn phí. Bạn có muốn tiếp tục mà không kích hoạt tin nhắn văn bản không? Không Vâng

BANCO DO BRASIL

V? tài s?n, Banco Do Brasil du?c coi là ngân hàng l?n nh?t Brazil t?i nu?c này. Ðu?c thành l?p vào nam 1808, ngân hàng này là công ty tiên phong trong linh v?c ngân hàng bán l? và chua bao gi? ng?ng ho?t d?ng. Banco Do Brasil n?m du?i s? ki?m soát c?a chính ph? và v?n là m?t trong nh?ng ngân hàng Brazil có l?i nhu?n cao nh?t, cùng v?i Santander Brasil và Itaú Unibanco. Ngân hàng cung cung c?p nhi?u d?ch v? bao g?m nhi?u ch?c nang t? d?ng ph?c t?p, t? n?n t?ng tr?c tuy?n d?n ATM. N?u b?n có k? ho?ch chuy?n ti?n tr?c tuy?n d?n Banco Do Brasil, b?n luôn có th? tin tu?ng Sharemoney. Chúng tôi dã th?c hi?n chuy?n ti?n tr?c tuy?n d?n Brazil m?t quy trình nhanh chóng, d? dàng và an toàn, vì v?y hãy b?t d?u v?i chúng tôi ngay hôm nay!

Trang web chinh thức: https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Các ngân hàng lớn khác

Cách gửi tới BANCO DO BRASIL

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới BANCO DO BRASIL ở Brazil

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury