BANCO DO BRASIL

V? tài s?n, Banco Do Brasil du?c coi là ngân hàng l?n nh?t Brazil t?i nu?c này. Ðu?c thành l?p vào nam 1808, ngân hàng này là công ty tiên phong trong linh v?c ngân hàng bán l? và chua bao gi? ng?ng ho?t d?ng. Banco Do Brasil n?m du?i s? ki?m soát c?a chính ph? và v?n là m?t trong nh?ng ngân hàng Brazil có l?i nhu?n cao nh?t, cùng v?i Santander Brasil và Itaú Unibanco. Ngân hàng cung cung c?p nhi?u d?ch v? bao g?m nhi?u ch?c nang t? d?ng ph?c t?p, t? n?n t?ng tr?c tuy?n d?n ATM. N?u b?n có k? ho?ch chuy?n ti?n tr?c tuy?n d?n Banco Do Brasil, b?n luôn có th? tin tu?ng Sharemoney. Chúng tôi dã th?c hi?n chuy?n ti?n tr?c tuy?n d?n Brazil m?t quy trình nhanh chóng, d? dàng và an toàn, vì v?y hãy b?t d?u v?i chúng tôi ngay hôm nay!

Trang web chinh thức: https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Các ngân hàng lớn khác

Cách gửi tới BANCO DO BRASIL

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Chúng tôi không thể chấp nhận chuyển của bạn vì chúng tôi đã phát hiện thấy việc sử dụng proxy hoặc VPN. Vì mục đích tuân thủ, chúng tôi cần biết địa chỉ IP thực của thiết bị thực hiện chuyển giao. Việc sử dụng proxy hoặc VPN cũng đi ngược lại với thỏa thuận người dùng của chúng tôi. Một proxy hoặc VPN có thể là một máy chủ trên mạng của bạn. Bạn có thể kiểm tra với nhà cung cấp internet của mình để xác minh xem họ có proxy trên mạng hay không. Proxy hoặc VPN có thể là một ứng dụng chạy trên thiết bị của bạn ẩn địa chỉ IP hiện tại của bạn. Sau khi vô hiệu hóa nó, bạn có thể thử gửi lại chuyển khoản của mình. Chúng tôi cảm ơn sự thông cảm của bạn và mong được xử lý chuyển khoản của bạn.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới BANCO DO BRASIL ở Brazil

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury