PAGSEGURO

PagSeguro là công ty tiên phong và d?n d?u trong th? tru?ng thanh toán tr?c tuy?n Brazil. Thu?c UOL, công ty internet hàng d?u c?a Brazil, PagSeguro có các gi?i pháp thanh toán danh m?c d?u tu cho thuong m?i di?n t?, ph?c v? các c?a hàng ?o và c? cho các co s? thuong m?i.

Trang web chinh thức: https://pagseguro.uol.com.br/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới PAGSEGURO

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới PAGSEGURO ở Brazil

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury