NUBANK

Chúng tôi là m?t công ty kh?i nghi?p phát tri?n các gi?i pháp k? thu?t s? don gi?n, an toàn và 100% d? b?n th?c s? có quy?n ki?m soát ti?n c?a mình trong tay.

Trang web chinh thức: https://nubank.com.br/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới NUBANK

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới NUBANK ở Brazil

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury