ACB

Ðu?c thành l?p vào nam 1993, Ngân hàng thuong m?i châu Á, hay còn g?i là ACB, là ngân hàng tu nhân l?n nh?t t?i Vi?t Nam v? tài s?n. Ðây cung là m?t trong nh?ng ngân hàng v?n l?n nh?t trong c? nu?c. có tr? s? t?i thành ph? H? Chí Minh và có hon 350 chi nhánh t?i 47 thành ph? và t?nh trên c? nu?c. và ti?n ? c?p liên ngân hàng. N?u b?n mu?n chuy?n ti?n vào ngân hàng m?t cách nhanh chóng và an toàn, hãy s? d?ng các d?ch v? chuy?n ti?n tr?c tuy?n c?a Sharemoney và hu?ng l?i t? t? giá h?i doái tuy?t v?i ngay hôm nay!

Trang web chinh thức: https://www.acb.com.vn/wps/portal/en

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Các ngân hàng lớn khác

Cách gửi tới ACB

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới ACB ở Vietnam

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury