Agribank

Agribank có tên chính th?c là Ngân hàng Nông nghi?p và Phát tri?n Nông thôn Vi?t Nam. Ðu?c thành l?p nam 1988, dây là m?t ngân hàng nhà nu?c và là t? ch?c ngân hàng thuong m?i l?n nh?t t?i Vi?t Nam. Agribank ho?t d?ng t?i 63 t?nh, thành ph?. và hi?n có hon 2.300 chi nhánh trên c? nu?c. Ph?c v? hon 10 tri?u khách hàng, ngân hàng này cung du?c công nh?n r?ng rãi v? hi?n d?i hóa d?ch v? ngân hàng t?i Vi?t Nam và dã d?u tu hàng tri?u công ngh? d? cung c?p s?n ph?m. và d?ch v? tài chính da d?ng. Chúng tôi t? hào h?p tác v?i Agribank cho các d?ch v? chuy?n ti?n tr?c tuy?n c?a chúng tôi và cung c?p m?t trong nh?ng phí chuy?n ti?n th?p nh?t trên th? tru?ng. G?i ti?n nhanh chóng d?n Agribank , an toàn và r? ti?n v?i Sharemoney ngày hôm nay.

Trang web chinh thức: https://www.agribank.com.vn/en

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Các ngân hàng lớn khác

Cách gửi tới Agribank

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới Agribank ở Vietnam

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury