Nếu bạn không kích hoạt tin nhắn văn bản, bạn sẽ không nhận được chuyển khoản miễn phí. Bạn có muốn tiếp tục mà không kích hoạt tin nhắn văn bản không? Không Vâng

Vietcombank

Vi?t Nam là m?t ph?n c?a ngành ngân hàng toàn c?u trong hon nam th?p k? và cung là ngân hàng thuong m?i nhà nu?c d?u tiên du?c chính ph? l?a ch?n d? tu nhân hóa. Nó dã duy trì thành công vai trò là m?t ngân hàng ngo?i thuong l?n và t?o di?u ki?n tang tru?ng kinh t? Vietuite du?c công nh?n r?ng rãi cho vi?c s? d?ng công ngh? tiên ti?n trong các h? th?ng ngân hàng t? d?ng, ngân hàng di?n t?, v.v ... M?t ngân hàng hi?n d?i v?i nhi?u s?n ph?m và d?ch v? ngân hàng cung c?p, th?t d? hi?u t?i sao VietBank v?n là Ngân hàng t?t nh?t t?i Vi?t Nam . N?u b?n c?n g?i ti?n vào VietBank, Sharemoney s? nhanh chóng x? lý và t?t c? nh?ng gì b?n c?n là vài phút. Thêm vào dó, t? giá USD tuy?t v?i c?a chúng tôi s? làm b?n ng?c nhiên !

Trang web chinh thức: https://portal.vietcombank.com.vn/en-us/Pages/Home.aspx?devicechannel=default

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Các ngân hàng lớn khác

Cách gửi tới Vietcombank

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới Vietcombank ở Vietnam

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury