DAB

Ðu?c thành l?p vào nam 1992, DongA Bank hay DAB, là m?t ngân hàng c? ph?n thuong m?i v?i hon m?t th?p k? phát tri?n b?n v?ng và ho?t d?ng ?n d?nh. Hi?n t?i, DAB có hon b?n nghìn nhân viên lành ngh? và ho?t d?ng hon hai Hàng tram chi nhánh và van phòng giao d?ch trên toàn qu?c. M?t s? thành t?u n?i b?t c?a ngân hàng bao g?m d?t du?c Golden Golden Enterprise và Tên thuong m?i n?i ti?ng qu?c gia. Aniwhere Bank là m?t trong nh?ng uu dãi t?t nh?t c?a DongA Bank. cho phép khách hàng có giá tr? c?a mình th?c hi?n các giao d?ch ngân hàng m?t cách thu?n ti?n và nhanh chóng, m?i lúc và m?i noi. V?i DAB, b?n có th? tr?i nghi?m s? ti?n l?i c?a ngân hàng lên m?t c?p d? hoàn toàn m?i. ti?n t?i DAB, s? d?ng Sharemoney Chúng tôi cung c?p m?t trong nh?ng t? giá h?i doái USD sang VND t?t nh?t trên th? tru?ng.

Trang web chinh thức: https://www.dongabank.com.vn/en/home

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Các ngân hàng lớn khác

Cách gửi tới DAB

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới DAB ở Vietnam

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury