Nếu bạn không kích hoạt tin nhắn văn bản, bạn sẽ không nhận được chuyển khoản miễn phí. Bạn có muốn tiếp tục mà không kích hoạt tin nhắn văn bản không? Không Vâng

BIDV

Ðu?c thành l?p vào nam 1957, Ngân hàng Ð?u tu và Phát tri?n Vi?t Nam, hay là ngân hàng d?u tiên t?i Vi?t Nam. Ðây là m?t ngân hàng t?ng do?t gi?i thu?ng, hi?n d?i hóa qu?n lý r?i ro tài chính trong nu?c và góp ph?n phát tri?n các s?n ph?m m?i. tài chính nhu b?o hi?m r?i ro c?a các công c? phái sinh nang lu?ng. Ngân hàng cung cung c?p m?t lo?t các s?n ph?m tài chính, bao g?m ti?n t?, thanh toán qu?c t?, môi gi?i ch?ng khoán, b?o hi?m, vv Ngoài ra, ngân hàng có uy tín này dã tài tr? cho nhi?u linh v?c N?u b?n có k? ho?ch g?i ti?n vào BIDV, Sharemoney s? th?c hi?n chuy?n ti?n cho b?n bè và gia dình nhanh chóng và d? dàng và phí chuy?n ti?n c?a chúng tôi thu?c lo?i th?p nh?t trên th? tru?ng.

Trang web chinh thức: https://www.bidv.com.vn/en/ve-bidv

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Các ngân hàng lớn khác

Cách gửi tới BIDV

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới BIDV ở Vietnam

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury