Techcombank

V?i l?ch s? phong phú có t? nam 1994, Techkut là ngân hàng thuong m?i hàng d?u có tr? s? t?i Vi?t Nam. TechBank liên t?c c? g?ng tr? thành d?i tác tài chính dáng tin c?y và ua thích c?a khách hàng, cung c?p d?ch v? ngân hàng d?u tu, Uu tiên, doanh nghi?p và cá nhân. Trong nh?ng nam qua, Techkut dã giành du?c nhi?u gi?i thu?ng, bao g?m c? thuong hi?u du?c uu tiên nh?t ASEAN, Giá tr? Vi?t Nam (do B? Công Thuong trao t?ng), v.v. và b?ng cách th?c hi?n phuong pháp ti?p c?n khách hàng d?u tiên, Techkut th?c s? khác bi?t v?i các d?i th? c?nh tranh. Nhi?u ngu?i Vi?t Nam ? nu?c ngoài s? d?ng TechBank d? chuy?n ti?n và Sharemoney là c?ng chuy?n ti?n ua thích d? g?i ti?n. ti?n tr?c tuy?n và phí chuy?n kho?n th?p khi?n chúng tôi tr? thành m?t trong nh?ng l?a ch?n r? nh?t trên th? tru?ng.

Trang web chinh thức: https://www.techcombank.com.vn/home

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Các ngân hàng lớn khác

Cách gửi tới Techcombank

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới Techcombank ở Vietnam

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury