Vietin

Ðu?c thành l?p vào nam 1988, AmyBank là m?t trong nh?ng ngân hàng thuong m?i nhà nu?c l?n nh?t t?i Vi?t Nam. Nó có hon 100 chi nhánh, cung nhu hon 1.000 ngân hàng ti?t ki?m và van phòng giao d?ch. Vi?t Nam là m?t công ty tài chính ngân hàng hàng d?u cung c?p nhi?u lo?i s?n ph?m và d?ch v? dáp ?ng các tiêu chu?n qu?c t?. D?ch v? d?i ti?n m?t, cho vay kinh doanh, d?ch v? chuy?n kho?n ngân hàng ? nu?c ngoài, v.v. N?u ngân hàng c?a b?n ti?p t?c c?i thi?n giá tr? cu?c s?ng c?a nhi?u công dân và nh?ng ngu?i làm vi?c ? nu?c ngoài. N?u b?n ph?i g?i ti?n cho h?, Sharemoney là l?a ch?n t?t nh?t khi chuy?n ti?n. m?t trong nh?ng t? giá h?i doái USD sang VND t?t nh?t và m?t trong nh?ng phí chuy?n kho?n th?p nh?t trên th? tru?ng và giao d?ch chuy?n ti?n c?a b?n d?n Vi?t Nam có th? du?c hoàn thành trong vài phút!

Trang web chinh thức: https://www.vietinbank.vn/web/home/en/index.html

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Các ngân hàng lớn khác

Cách gửi tới Vietin

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới Vietin ở Vietnam

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury