BANCO DO ESTADO DO PARA

Ðu?c thành l?p vào nam 1959, Banco do Estado do Pará S.A. là m?t ngân hàng thuong m?i có tr? s? t?i Brazil cung c?p d?y d? các d?ch v? tài chính. T? qu?n lý qu? d?u tu, cho vay th? ch?p, d?ch v? qu?n lý thanh toán, Internet và ngân hàng di d?ng, và nhi?u hon n?a, nhi?u khách hàng cá nhân, t? ch?c chính ph? và doanh nghi?p dã du?c hu?ng l?i t? các d?ch v? ngân hàng hàng d?u c?a nó. d?t hàng. Banpara hi?n v?n hành g?n 200 di?m d?ch v? t?i hon 50 thành ph? ? Para. Khi nói d?n vi?c g?i ti?n cho Banco do Estado do Pará, Sharemoney t?o di?u ki?n thu?n l?i cho vi?c chuy?n ti?n cho nh?ng ngu?i thân yêu c?a b?n. Ngoài ra, chúng tôi cung c?p t? giá h?i doái USD sang BRL t?t nh?t!

Trang web chinh thức: https://www.banpara.b.br/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới BANCO DO ESTADO DO PARA

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới BANCO DO ESTADO DO PARA ở Brazil

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury