BANCO DA AMAZONIA

Chính th?c du?c g?i là Banco da Amazônia S.A., ngân hàng hi?n d?i này là m?t trong nh?ng ngu?i cho vay chính c?a Brazil cung c?p m?t lo?t các s?n ph?m và d?ch v? tài chính. Ngân hàng tr?c tuy?n, m? và qu?n lý tài kho?n ti?t ki?m, d?ch v? d?u tu, chuy?n ti?n và cho vay dài h?n là m?t s? d?ch v? t?t nh?t du?c cung c?p b?i ngân hàng. Kho b?c qu?c gia Brazil dã ki?m soát Banco da Amazonia k? t? khi thành l?p nam 1942. K? t? khi ngân hàng ho?t d?ng theo các quy d?nh nghiêm ng?t, chuy?n ti?n d?n Banco da Amazonia v?i các d?ch v? chuy?n ti?n tr?c tuy?n c?a Sharemoney r?t an toàn và b?o m?t. B?n cung có th? mong d?i giao d?ch du?c hoàn thành v?i m?c d? chuyên nghi?p cao nh?t.

Trang web chinh thức: https://www.bancoamazonia.com.br/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới BANCO DA AMAZONIA

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới BANCO DA AMAZONIA ở Brazil

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury