Xem các địa điểm giao quầy
Địa điểm giao tại quầy
2.084 địa điểm phù hợp với lọc trên màn hình của bạn. Hãy lọc trên màn hình tùy chọn bên dưới.

Chuyển tiền tới ELEKTRA - BANCO AZTECA

Banco Azteca là m?t ngân hàng Mexico có uy tín du?c thành l?p vào nam 2002. Nh? co s? h? t?ng ngân hàng công ngh? tinh vi, dây là m?t trong nh?ng ngân hàng nang d?ng nh?t th? gi?i. V?i hon 4.000 chi nhánh ho?t d?ng, Elektra ph?c v? hon 18 Vì Elektra dã k?t h?p ho?t d?ng v?i Banco Azteca cho các d?ch v? chuy?n ti?n, h? dã tr? thành m?t trong nh?ng nhà cung c?p rút ti?n Sharemoney c?a Mexico. V?i nhi?u chi nhánh c?a h? trên kh?p d?t nu?c, b?n ngu?i nh?n s? dánh giá cao s? ti?n l?i c?a vi?c tìm v? trí Elektra ho?c Banco Azteca g?n h? nh?t - ch?n Elektra - Banco Azteca làm d?a di?m rút ti?n m?t c?a h? và chuy?n ti?n d?n Mexico ngay hôm nay!

Trang web chinh thức: https://www.bancoazteca.com.mx/

Các đối tác lớn khác

Hơn 400 mạng lưới đối tác toàn cầu của chúng tôi

Xem đối tác