Xem các địa điểm giao quầy
Địa điểm giao tại quầy
623 địa điểm phù hợp với lọc trên màn hình của bạn. Hãy lọc trên màn hình tùy chọn bên dưới.

Chuyển tiền tới SORIANA

Ðu?c thành l?p vào nam 1968, Organización Soriana, hay ch? là Soriana, là m?t chu?i c?a hàng th?c ph?m l?n ? Mexico và là m?t công ty thuong m?i công khai l?n. Soriana di?u hành hon 600 c?a hàng trên kh?p Mexico và dó là lý do t?i sao T? ch?c Mexico là m?t ?ng c? viên hoàn h?o v?i tu cách là m?t trong nh?ng nhà cung c?p rút ti?n m?t Sharemoney t?i qu?c gia này. Vì có r?t nhi?u di?m rút ti?n m?t Soriana n?m r?i rác ? hon 200 thành ph?, nên ngu?i nh?n c?a b?n s? c?c k? d? dàng nh?n chuy?n ti?n d?n m?t d?a di?m g?n h? nh?t G?i ti?n tr?c tuy?n d?n Mexico ngay hôm nay và ch?n Soriana làm d?a di?m dón b?n ch?n!

Trang web chinh thức: https://www.soriana.com/

Hơn 400 mạng lưới đối tác toàn cầu của chúng tôi

Xem đối tác