SANTANDER SERFIN

Santander Serfin còn du?c g?i là Banco Santander. Nh?m m?c dích t?t nh?t là ngân hàng thuong m?i và bán l? t?t nh?t ? Mexico k? t? khi thành l?p nam 1864, ngân hàng này là don v? Mexico c?a t?p doàn Tây Ban Nha, T?p doàn Santander, ph?c v? 13, 8 tri?u khách hàng g?i chung danh m?c s?n ph?m và d?ch v? tài chính c?a Santander Serfin bao g?m ngân hàng cá nhân, ngân hàng doanh nghi?p, ngân hàng SME, v.v ... Ngân hàng cung qu?n lý qu?n lý ti?n m?t, Ð? g?i ti?n tr?c tuy?n vào tài kho?n ngân hàng c?a Santander Serfin, b?n có th? s? d?ng d?ch v? chuy?n ti?n nhanh c?a Sharemoney, noi b?n có th? hu?ng l?i t? t? giá h?i doái tuy?t v?i và m?t trong nh?ng phí chuy?n nhu?ng th?p nh?t trong ngành.

Trang web chinh thức: https://www.santander.com.mx/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Các ngân hàng lớn khác

Cách gửi tới SANTANDER SERFIN

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới SANTANDER SERFIN ở Mexico

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury