HSBC

HSBC là m?t trong nh?ng t? ch?c d?ch v? tài chính ngân hàng l?n nh?t th? gi?i. Chúng tôi ph?c v? hon 40 tri?u khách hàng trên kh?p các doanh nghi?p toàn c?u c?a chúng tôi: Wealth and Personal Bank (Ngân hàng thuong m?i và cá nhân), Ngân hàng thuong m?i (Ngân hàng toàn c?u) và Ngân hàng và Th? tru?ng Toàn c?u (Ngân hàng Toàn c?u và Th? tru?ng) M?ng lu?i c?a chúng tôi bao g?m 64 qu?c gia và vùng lãnh th? ? Châu Âu, Châu Á, Trung Ðông và Châu Phi, B?c M? và Châu M? Latinh.

Trang web chinh thức: https://www.hsbc.com.mx/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Các ngân hàng lớn khác

Cách gửi tới HSBC

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới HSBC ở Mexico

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury