BANCOMER BBVA

Bancomer Transfer Services (BTS) là công ty con c?a BBVA Bancomer USA Inc. và có tr? s? t?i Houston. Bancomer cung du?c công nh?n r?ng rãi là t? ch?c tài chính l?n nh?t ? Mexico. BTS dã cung c?p d?ch v? chuy?n ti?n xu?t s?c t? nh?ng nam 1990 và cung c?p hon 40.000 d?a di?m thanh toán. Hôm nay BTS ti?p t?c du?c bi?t d?n và tôn tr?ng trên kh?p châu M?. H? cung liên t?c cung c?p các gi?i pháp k? thu?t s? trong linh v?c d?ch v? tài chính. N?u b?n có k? ho?ch chuy?n kho?n Tr?c tuy?n v?i D?ch v? chuy?n ti?n Bancomer, Sharemoney có th? cho phép b?n chuy?n ti?n nhanh chóng và d? dàng d?n nh?ng ngu?i thân yêu c?a b?n và chúng tôi cung c?p m?t trong nh?ng t? giá h?i doái USD sang MXN t?t nh?t trên th? tru?ng.

Trang web chinh thức: https://www.bbva.mx/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Các ngân hàng lớn khác

Cách gửi tới BANCOMER BBVA

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới BANCOMER BBVA ở Mexico

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury