BANAMEX

T?i Banco Nacional de México, chúng tôi dang k? ni?m 135 nam d?ng hành và thúc d?y s? tang tru?ng và phát tri?n c?a d?t nu?c chúng tôi; tham gia l?c lu?ng và h? tr? hàng tri?u #MexicanosImparables. dáng tin c?y cho hon 23 tri?u khách hàng c?a chúng tôi, thông qua vi?c cung c?p các d?ch v? tài chính có trách nhi?m góp ph?n tang tru?ng kinh t? và xây d?ng m?t tuong lai t?t hon.

Trang web chinh thức: https://www.banamex.com/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Các ngân hàng lớn khác

Cách gửi tới BANAMEX

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới BANAMEX ở Mexico

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury