BANORTE

Banorte, còn du?c g?i là Grupo Financiero Banorte, SAB de CV, là m?t trong b?n ngân hàng thuong m?i chính ? Mexico và du?c niêm y?t trên S? giao d?ch ch?ng khoán Mexico. Nó du?c thành l?p vào nam 1899 và có tr? s? chính t?i Monterrey Ð?y d? các s?n ph?m và d?ch v? tài chính c?a h? bao g?m tài kho?n ti?t ki?m, vay mua ô tô, th? ch?p, vay kinh doanh, th? tín d?ng, v.v ... Ngày nay, Banorte có hon 1.200 chi nhánh cung nhu hon 7 chi nhánh 300 máy ATM trên toàn qu?c Sharemoney giúp b?n g?i ti?n d?n Banorte trong vài phút trong khi tính phí m?t trong nh?ng kho?n phí chuy?n kho?n th?p nh?t trên th? tru?ng G?i ti?n nhanh chóng d?n Banorte an toàn v?i chúng tôi ngày hôm nay!

Trang web chinh thức: https://www.banorte.com/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Các ngân hàng lớn khác

Cách gửi tới BANORTE

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới BANORTE ở Mexico

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury