BRB - BANCO DE BRASILIA

BRB - Banco de Brasíc, tru?c dây là Banco Regional de Brasía SA, là m?t ngân hàng do nhà nu?c ki?m soát, cung c?p nhi?u d?ch v? tài chính nhu ngân hàng d?u tu, tài kho?n ti?t ki?m, th? tín d?ng, các kho?n vay, vv Ngân hàng là m?t ph?n c?a nhóm BRB có các công ty con l?n khác nhu Cartao BRB và BRB DTVM. Ðây là m?t t? ch?c ngân hàng ph? bi?n gi?a các d?a phuong. N?u b?n mu?n chuy?n ti?n tr?c tuy?n t?i BRB Banco de Brasíc, chúng tôi làm cho nó c?c k? h?p lý và nhanh chóng cho b?n ? Sharemoney và b?n có th? t?n d?ng m?t trong nh?ng t? giá h?i doái t?t nh?t trên th? tru?ng khi b?n ch?n chúng tôi d? chuy?n ti?n tr?c tuy?n.

Trang web chinh thức: https://www.brb.com.br/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới BRB - BANCO DE BRASILIA

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới BRB - BANCO DE BRASILIA ở Brazil

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury