BANCO SAFRA

Ðu?c thành l?p vào nam 1955, Banco Safra là m?t ngân hàng d?a phuong có tr? s? t?i Brazil. Ngân hàng nang d?ng là m?t trong nh?ng t? ch?c tài chính ngành l?n nh?t c?a d?t nu?c v? tài s?n. Có tr? s? t?i São Paulo, ngân hàng thuong m?i d?y d? d?ch v? ho?t d?ng trong t?t c? Các linh v?c thu?c linh v?c tài chính c?a d?t nu?c. Các công ty con chính c?a nó bao g?m Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, Safra Lending, v.v. hon là tài chính thuong m?i, di?u khi?n Banco Safra khác bi?t v?i các d?i th? c?nh tranh. N?u b?n c?n g?i ti?n cho Banco Safra, các d?ch v? thanh toán tr?c tuy?n c?a Sharemoney cho phép b?n th?c hi?n nhanh chóng và d? dàng. phí chuy?n kho?n thu?c lo?i th?p nh?t trên th? tru?ng và b?n s? nh?n du?c t? giá h?i doái USD sang BRL t?t hon khi b?n ch?n chúng tôi làm d?i tác thanh toán.

Trang web chinh thức: https://www.safra.com.br/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới BANCO SAFRA

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới BANCO SAFRA ở Brazil

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury