BANCO DO NORDESTE DO BRASIL

Ðu?c thành l?p vào nam 1952, Banco Do Nordeste Do Brasil là m?t ngân hàng thuong m?i hàng d?u có tr? s? t?i Fortaleza, Ceará. K? t? khi m?, Ngân hàng Liên bang dã quy?t d?nh m? thêm 300 chi nhánh ngân hàng. Vì lý do này, BNB có m?t ? kho?ng hai nghìn thành ph? ? t?t c? các bang thu?c vùng dông b?c Brazil. Ngày nay, ngân hàng cung ch?u trách nhi?m tri?n khai và qu?n lý Qu? Hi?n pháp cho vùng Ðông B?c Brazil. BNB cung là d?i lý tài chính chính cho chính ph? và có th? phân b? v?n d? tài tr? cho c? doanh nghi?p nh? và cá nhân. T?i Sharemoney, chúng tôi là d?i tác dáng tin c?y c?a b?n d? g?i ti?n tr?c tuy?n. Chúng tôi cung c?p phí chuy?n kho?n c?c k? th?p khi b?n chuy?n ti?n d?n Banco Do Nordeste trong th?i gian quay vòng nhanh.

Trang web chinh thức: https://www.bnb.gov.br/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới BANCO DO NORDESTE DO BRASIL

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới BANCO DO NORDESTE DO BRASIL ở Brazil

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury