BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Banco Do Estado Do Espirito Santo, hay Banestes, là m?t t? ch?c tài chính công do nhà nu?c ki?m soát v?i hon b?y th?p k? kinh nghi?m trong th? tru?ng tài chính Brazil. K? t? khi thành l?p, Banestes dã ti?p t?c xây d?ng m?t trong nh?ng m?ng lu?i ngân hàng l?n nh?t ? bang Espirito Santo. Banestes dã m? chi nhánh t?i hon 70 thành ph?. M?i chi nhánh cung c?p d?y d? các d?ch v? và s?n ph?m tài chính và nh?m vào các d?ch v? ngân hàng cá nhân và doanh nghi?p. Ngoài ra, Banestes ch?u trách nhi?m phê duy?t và t?o di?u ki?n cho các kho?n vay công cho Espírito Santo, và trên th?c t? dóng m?t vai trò trong s? phát tri?n kinh t? và thành công c?a nhà nu?c Brazil. C?n g?i ti?n d? chuy?n ti?n d?n Banco Do Estado Do Espirito Santo? Sharemoney làm cho vi?c g?i ti?n d?n Banestes r?t d? dàng. Chúng tôi cung cung c?p th?i gian giao hàng nhanh, phí chuy?n r? và t? giá h?i doái tuy?t v?i.

Trang web chinh thức: https://www.banestes.com.br/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ở Brazil

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury