BANCO COOPERATIVO SICREDI

Ðu?c thành l?p vào nam 1995, Banco Cooperativo Sicredi là ngân hàng h?p tác tu nhân d?u tiên du?c thành l?p t?i Brazil. Ngân hàng này có m?t danh m?c d?y d? các d?ch v? và s?n ph?m ngân hàng và ho?t d?ng v?i hon 95 công doàn tín d?ng du?c công nh?n. Ð?n nay, h? ph?c v? hon 3,1 tri?u khách hàng và có hon 1.400 chi nhánh t?i 11 thành ph? c?a Brazil. Sicredi có hon 53,8 t? reais tài s?n, khi?n nó tr? thành m?t trong nh?ng t? ch?c tài chính h?p tác l?n nh?t ? Brazil. Sharemoney cho phép b?n nhanh chóng và d? dàng chuy?n ti?n tr?c tuy?n d?n Sicredi. Chúng tôi cung cung c?p cho b?n t? giá h?i doái t?t hon so v?i d?i th? c?nh tranh và phí chuy?n kho?n c?a chúng tôi thu?c lo?i th?p nh?t trên th? tru?ng.

Trang web chinh thức: https://www.sicredi.com.br/site/home

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới BANCO COOPERATIVO SICREDI

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới BANCO COOPERATIVO SICREDI ở Brazil

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury