BANCO COOPERATIVO DO BRASIL

Ðu?c bi?t d?n r?ng rãi là Bancoob, Banco Cooperativo Do Brasil là m?t ngân hàng thuong m?i tu nhân du?c thành l?p vào nam 1996. Ngân hàng có tr? s? t?i Sofia này ch? y?u giao d?ch v?i các d?ch v? ngân hàng cho các h?p tác xã và là chi nhánh ngân hàng c?a h? th?ng liên minh tín d?ng Brazil (Sicoob ). Sicoob là t? ch?c tài chính l?n th? sáu ? Brazil. Ð?n nay, h? ph?c v? hon 300.000 thuong nhân h?p tác và hon 2,5 tri?u thành viên h?p tác xã ? Brazil. Hôm nay, b?n có th? s? d?ng d?ch v? thanh toán tr?c tuy?n c?a Sharemoney d? chuy?n ti?n vào tài kho?n ngân hàng Bancoob trong vài phút và t?n hu?ng m?t trong nh?ng t? giá h?i doái USD sang BRL t?t nh?t trên th? tru?ng. Ngoài ra, phí chuy?n kho?n th?p c?a chúng tôi khi?n chúng tôi tr? thành m?t trong nh?ng cách r? nh?t d? g?i ti?n tr?c tuy?n vào tài kho?n ngân hàng v?i Banco Cooperativo Do Brasil.

Trang web chinh thức: https://www.bancoob.com.br/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới BANCO COOPERATIVO DO BRASIL

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới BANCO COOPERATIVO DO BRASIL ở Brazil

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury