BANCO COOPERATIVO DO BRASIL

Ðu?c bi?t d?n r?ng rãi là Bancoob, Banco Cooperativo Do Brasil là m?t ngân hàng thuong m?i tu nhân du?c thành l?p vào nam 1996. Ngân hàng có tr? s? t?i Sofia này ch? y?u giao d?ch v?i các d?ch v? ngân hàng cho các h?p tác xã và là chi nhánh ngân hàng c?a h? th?ng liên minh tín d?ng Brazil (Sicoob ). Sicoob là t? ch?c tài chính l?n th? sáu ? Brazil. Ð?n nay, h? ph?c v? hon 300.000 thuong nhân h?p tác và hon 2,5 tri?u thành viên h?p tác xã ? Brazil. Hôm nay, b?n có th? s? d?ng d?ch v? thanh toán tr?c tuy?n c?a Sharemoney d? chuy?n ti?n vào tài kho?n ngân hàng Bancoob trong vài phút và t?n hu?ng m?t trong nh?ng t? giá h?i doái USD sang BRL t?t nh?t trên th? tru?ng. Ngoài ra, phí chuy?n kho?n th?p c?a chúng tôi khi?n chúng tôi tr? thành m?t trong nh?ng cách r? nh?t d? g?i ti?n tr?c tuy?n vào tài kho?n ngân hàng v?i Banco Cooperativo Do Brasil.

Trang web chinh thức: https://www.bancoob.com.br/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới BANCO COOPERATIVO DO BRASIL

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Chúng tôi không thể chấp nhận chuyển của bạn vì chúng tôi đã phát hiện thấy việc sử dụng proxy hoặc VPN. Vì mục đích tuân thủ, chúng tôi cần biết địa chỉ IP thực của thiết bị thực hiện chuyển giao. Việc sử dụng proxy hoặc VPN cũng đi ngược lại với thỏa thuận người dùng của chúng tôi. Một proxy hoặc VPN có thể là một máy chủ trên mạng của bạn. Bạn có thể kiểm tra với nhà cung cấp internet của mình để xác minh xem họ có proxy trên mạng hay không. Proxy hoặc VPN có thể là một ứng dụng chạy trên thiết bị của bạn ẩn địa chỉ IP hiện tại của bạn. Sau khi vô hiệu hóa nó, bạn có thể thử gửi lại chuyển khoản của mình. Chúng tôi cảm ơn sự thông cảm của bạn và mong được xử lý chuyển khoản của bạn.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới BANCO COOPERATIVO DO BRASIL ở Brazil

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury