BANCO BRADESCO

Ðu?c thành l?p vào nam 1943, Banco Bradesco là ngân hàng l?n th? ba ? Brazil. Bradesco cung có m?ng lu?i chi nhánh và d?ch v? tu nhân l?n nh?t ? Brazil và khách hàng c?a nó bao g?m các cá nhân, doanh nghi?p l?n và nh? và các công ty qu?c t?. Ðu?c coi là ngu?i tiên phong trong công ngh? tích luy d? cách m?ng hóa các giao d?ch tài chính, Bradesco s? d?ng h? th?ng d?c ATM sinh tr?c h?c d? xác d?nh khách hàng b?ng mô hình m?ch máu c?a bàn tay h?. Ngân hàng này có các chi nhánh qu?c t? trên kh?p th? gi?i, bao g?m Hoa K?, Nh?t B?n, Mexico, Vuong qu?c Anh và Grand Cayman. G?i ti?n cho Banco Bradesco tr?c tuy?n th?t d? dàng, nhanh chóng và an toàn khi b?n ch?n d?ch v? thanh toán c?a Sharemoney ngay hôm nay.

Trang web chinh thức: https://banco.bradesco/html/classic/index.shtm

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới BANCO BRADESCO

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới BANCO BRADESCO ở Brazil

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury