Xem các địa điểm giao quầy
Địa điểm giao tại quầy
2.318 địa điểm phù hợp với lọc trên màn hình của bạn. Hãy lọc trên màn hình tùy chọn bên dưới.

Chuyển tiền tới FARMACIAS GUADALAJARA

Ðu?c thành l?p vào nam 1942, Farmacias Guadalajara là m?t thuong hi?u n?i ti?ng c?a các c?a hàng ti?n l?i ho?t d?ng 24 gi? m?t ngày. Nam 1962, m?t s? m? r?ng chính th?c dã di?n ra và Farmacias Guadalajara dã m? chi nhánh m?i trên toàn qu?c. Vào cu?i nh?ng nam 1980, Farmacias Guadalajara dã t?o ra khái ni?m d?c dáo c?a riêng mình du?c g?i là SUPERFARMACIA®, s? k?t h?p gi?a c?a hàng ti?n l?i và nhà thu?c t? ph?c v?. C?a hàng ti?n l?i cung là m?t công ty du?c niêm y?t trên S? giao d?ch ch?ng khoán Mexico. Guadalajara b?t d?u cung c?p các d?ch v? khác, bao g?m d?ch v? chuy?n ti?n, dó là lý do Sharemoney ch?n chúng và các c?a hàng c?a h? n?m trong danh sách các tr?m rút ti?n m?t c?a chúng tôi trên toàn qu?c. Guadalajara d?a di?m rút ti?n m?t yêu thích c?a b?n và chuy?n ti?n d?n Mexico m?t cách d? dàng!

Trang web chinh thức: https://www.farmaciasguadalajara.com.mx/

Các đối tác lớn khác

Hơn 400 mạng lưới đối tác toàn cầu của chúng tôi

Xem đối tác