BANK OF AFRICA KENYA LIMITED

NGÂN HÀNG CHÂU PHI - Kenya LIMITED (BOA-Kenya) là m?t ngân hàng thuong m?i cung c?p d?ch v? ngân hàng cho các doanh nghi?p, doanh nghi?p v?a và cá nhân. Ngân hàng b?t d?u ho?t d?ng t?i Kenya vào tháng 7 nam 2004 sau khi mua l?i chi nhánh Tín d?ng c?a Kenya Indosuez, m?t ngân hàng qu?c t? l?n c?a Pháp dã ho?t d?ng ? nu?c này hon 20 nam. Ngân hàng này có m?t m?ng lu?i r?ng l?n g?m 29 chi nhánh trên c? nu?c. Ngân hàng g?n dây cung dã m? 2 trung tâm kinh doanh t?i Nairobi và Mombasa Ðáp ?ng nhu c?u c?a các doanh nghi?p Trung tâm thuong m?i Nairobi du?c d?t t?i BOA House, Karuna Close, g?n Waiyaki Way, Westlands và trung tâm thuong m?i Mombasa n?m ? Palli House trên Ð?i l? Nyerere.

Trang web chinh thức: https://www.boakenya.com/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới BANK OF AFRICA KENYA LIMITED

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới BANK OF AFRICA KENYA LIMITED ở Kenya

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury