FIRST COMMUNITY BANK

Ngân hàng c?ng d?ng d?u tiên là ngân hàng tuân th? Sharia d?y d? d?u tiên du?c Ngân hàng Trung uong Kenya (CBK) ch?p thu?n cung c?p d?ch v? ngân hàng trên h? th?ng Sharia toàn di?n. Ngân hàng dã nh?n du?c s? ch?p thu?n chính th?c t? Ngân hàng Trung uong. Kenya vào ngày 29 tháng 5 nam 2007, m? ra cánh c?a cho ngân hàng tuân th? Sharia không ch? ? Kenya, mà trên kh?p khu v?c Ðông và Trung Phi. Ngân hàng b?t d?u ho?t d?ng chính th?c trên Ngày 1 tháng 6 nam 2008, d? xu?t giá tr? c?a chúng tôi là tr? thành Ngôi nhà c?a các d?ch v? ngân hàng tuân th? Sharia, cung c?p các s?n ph?m, d?ch v? và gi?i pháp tài chính tuân th? Sharia cho khách hàng c?a chúng tôi, b?t k? tôn giáo, ch?ng t?c hay màu.

Trang web chinh thức: https://www.firstcommunitybank.co.ke/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Các ngân hàng lớn khác

Cách gửi tới FIRST COMMUNITY BANK

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới FIRST COMMUNITY BANK ở Kenya

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury