Xem các địa điểm giao quầy
Địa điểm giao tại quầy
2.100 địa điểm phù hợp với lọc trên màn hình của bạn. Hãy lọc trên màn hình tùy chọn bên dưới.

Chuyển tiền tới INTERMEX

Intermex là m?t trong nh?ng d?i tác dáng tin c?y c?a Sharemoney trong vi?c cung c?p d?ch v? rút ti?n ch?t lu?ng ? Mexico. Intermex cung c?p các d?ch v? khác ? Mexico bao g?m mua ti?n t?, buu ki?n v?n chuy?n và hon th? n?a Uu di?m c?a Intermex là vi?c cung c?p tài nguyên du?c d?m b?o d?n dúng gi?, ngay c? trong nh?ng tình hu?ng nhu th?i ti?t x?u. Có tr? s? t?i Mexico, Intermex dã xây d?ng m?t m?ng lu?i các di?m thanh toán và rút ti?n r?ng kh?p. Trên th?c t?, có hon 60 chi nhánh có s?n, di?u dó có nghia là ngu?i thân và ngu?i nh?n du?c ch? d?nh c?a b?n s? luôn tìm th?y m?t di?m rút ti?n m?t r?t g?n v?i noi cu trú c?a h?. tr?c tuy?n ngày hôm nay và ch?n Intermex là noi d? rút ti?n c?a b?n!

Trang web chinh thức: https://www.intermexonline.com/

Các đối tác lớn khác

Hơn 400 mạng lưới đối tác toàn cầu của chúng tôi

Xem đối tác