Xem các địa điểm giao quầy
Địa điểm giao tại quầy
1.731 địa điểm phù hợp với lọc trên màn hình của bạn. Hãy lọc trên màn hình tùy chọn bên dưới.

Chuyển tiền tới BANCOMER BBVA

Bancomer Transfer Services (BTS) là công ty con c?a BBVA Bancomer USA Inc. và có tr? s? t?i Houston. Bancomer cung du?c công nh?n r?ng rãi là t? ch?c tài chính l?n nh?t ? Mexico. BTS dã cung c?p d?ch v? chuy?n ti?n xu?t s?c t? nh?ng nam 1990 và cung c?p hon 40.000 d?a di?m thanh toán. Hôm nay BTS ti?p t?c du?c bi?t d?n và tôn tr?ng trên kh?p châu M?. H? cung liên t?c cung c?p các gi?i pháp k? thu?t s? trong linh v?c d?ch v? tài chính. N?u b?n có k? ho?ch chuy?n kho?n Tr?c tuy?n v?i D?ch v? chuy?n ti?n Bancomer, Sharemoney có th? cho phép b?n chuy?n ti?n nhanh chóng và d? dàng d?n nh?ng ngu?i thân yêu c?a b?n và chúng tôi cung c?p m?t trong nh?ng t? giá h?i doái USD sang MXN t?t nh?t trên th? tru?ng.

Trang web chinh thức: https://www.bbva.mx/

Các đối tác lớn khác

Hơn 400 mạng lưới đối tác toàn cầu của chúng tôi

Xem đối tác