UBA KENYA BANK LIMITED - NAIROBI

Chúng tôi t?p trung vào vi?c h? tr? ngu?i dân và doanh nghi?p thành công ? Châu Phi, Châu Âu và B?c M?. Thông qua nhi?u s?n ph?m và d?ch v? tài chính da d?ng, chúng tôi giúp m?i ngu?i d?t du?c m?c tiêu c?a mình và cho phép các doanh nghi?p th?c hi?n Ð?i v?i chúng tôi, ph?c v? khách hàng không ch? là l?i nhu?n, chúng tôi c? g?ng d?ng hành cùng b?n t?ng bu?c. M?c tiêu chi?n lu?c t?ng th? c?a chúng tôi trong cách ti?p c?n kinh doanh du?c xác d?nh b?i mong mu?n m?nh m? c?a chúng tôi là ngân hàng l?a ch?n cho các cá nhân và doanh nghi?p ? Châu Phi và trên toàn th? gi?i. Dù b?n ? dâu trong cu?c s?ng, chúng tôi là d?i tác tài chính dài h?n mà b?n có th? tin tu?ng; các s?n ph?m và d?ch v? c?a chúng tôi du?c thi?t k? dành riêng cho b?n và nhu c?u d?c dáo c?a b?n.

Trang web chinh thức: https://www.ubakenya.com/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới UBA KENYA BANK LIMITED - NAIROBI

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới UBA KENYA BANK LIMITED - NAIROBI ở Kenya

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury