BANK OF CHINA JOHANNESBURG BRANCH

Ngân hàng Trung Qu?c là ngân hàng ho?t d?ng lâu nh?t trong s? các ngân hàng Trung Qu?c. Ngân hàng du?c chính th?c thành l?p vào tháng 2 nam 1912 sau s? ch?p thu?n c?a Ti?n si Sun Yat-sen. Là ngân hàng toàn c?u hóa nh?t. và Ngân hàng Tích h?p Trung Qu?c, Ngân hàng Trung Qu?c có m?t m?ng lu?i d?ch v? toàn c?u du?c thi?t l?p t?t v?i các t? ch?c du?c thành l?p trên l?c d?a Trung Qu?c cung nhu ? 57 qu?c gia và khu v?c. Nó dã thành l?p m?t n?n t?ng d?ch v? tích h?p d?a trên tr? c?t c?a ngân hàng doanh nghi?p, ngân hàng cá nhân, th? tru?ng tài chính và các ho?t d?ng ngân hàng thuong m?i khác, bao g?m ngân hàng d?u tu, d?u tu tr?c ti?p, ch?ng khoán, b?o hi?m, qu?, cho thuê máy bay và các linh v?c khác, do dó cung c?p cho khách hàng d?y d? các d?ch v? tài chính.

Trang web chinh thức: https://www.boc.cn/en/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới BANK OF CHINA JOHANNESBURG BRANCH

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới BANK OF CHINA JOHANNESBURG BRANCH ở Kenya

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury