BANK OF BARODA KENYA LIMITED (BC - 000)

T?i Bank of Baroda Kenya, chúng tôi d?t m?c tiêu tr? thành ngân hàng c? trung du?c tôn tr?ng và ua thích nh?t, ph?n d?u nâng cao giá tr? c?a các bên liên quan m?t cách c?n tr?ng, quan tâm và k? nang.

Trang web chinh thức: https://www.bankofbarodakenya.com/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới BANK OF BARODA KENYA LIMITED (BC - 000)

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới BANK OF BARODA KENYA LIMITED (BC - 000) ở Kenya

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury