ECOBANK GAMBIA

Ngày nay, Ecobank là ngân hàng hàng d?u châu Phi có ho?t d?ng t?i 36 qu?c gia trên kh?p l?c d?a. Nó có d?u chân châu Phi l?n hon b?t k? ngân hàng nào khác trên th? gi?i.

Trang web chinh thức: https://www.ecobank.com/gm/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới ECOBANK GAMBIA

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới ECOBANK GAMBIA ở Gambia

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury