STANDARD CHARTERED BANK

Standard Chartered khao khát tr? thành ngân hàng qu?c t? t?t nh?t cho khách hàng c?a mình t?i Gambia. Ngân hàng thu du?c hon 70% thu nh?p ho?t d?ng và l?i nhu?n t? thu nh?p ngo?i h?i và dã du?c trao Gi?i thu?ng Ngân hàng Ngo?i h?i t?t nh?t nam 2007, 2008 và 2009 t? Tài chính Toàn c?u và ba gi?i thu?ng Ngân hàng c?a Nam trong sáu nam qua t? Ngân hàng.

Trang web chinh thức: https://www.sc.com/gm/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới STANDARD CHARTERED BANK

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới STANDARD CHARTERED BANK ở Gambia

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury