FIRST BANK OF NIGERIA (FBN)

First Bank of Nigeria Limited (FirstBank) là ngân hàng thuong m?i hàng d?u Nigeria và thuong hi?u ngân hàng có giá tr? nh?t. V?i hon 10 tri?u tài kho?n khách hàng dang ho?t d?ng và hon 750 d?a di?m kinh doanh, chúng tôi cung c?p m?t lo?t các d?ch v? tài chính doanh nghi?p và bán l? toàn di?n cho khách hàng và nhà d?u tu mu?n khám phá các co h?i kinh doanh r?ng l?n có s?n ? Nigeria và các d?a di?m kinh doanh c?a chúng tôi trên kh?p Châu Phi, Châu Âu, Trung Ðông và Châu Á.

Trang web chinh thức: https://www.fbnbankgambia.com/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới FIRST BANK OF NIGERIA (FBN)

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới FIRST BANK OF NIGERIA (FBN) ở Gambia

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury