Xem các địa điểm giao quầy
Địa điểm giao tại quầy
480 địa điểm phù hợp với lọc trên màn hình của bạn. Hãy lọc trên màn hình tùy chọn bên dưới.

Chuyển tiền tới SACOM BANK SBR- HOME DELIVERY / VIETNAM

Ðu?c thành l?p vào nam 1991, Sacombank là m?t trong nh?ng ngân hàng c? ph?n thuong m?i d?u tiên t?i Thành ph? H? Chí Minh. Ngân hàng này cung c?p m?t lo?t các d?ch v? ngân hàng di?n t?, cá nhân và doanh nghi?p. Nam 2016, nó dã d?t du?c ch?ng ch? v? H? th?ng qu?n lý ch?t lu?ng ISO 9001: 2015. V?i xu hu?ng thanh toán di?n t? ngày càng phát tri?n, Sacombank dã ra m?t m?t lo?t các d?ch v? và ?ng d?ng m?i s? d?ng các công ngh? tiên ti?n, ví d? Nhà phân ph?i NFC, thanh toán không ti?p xúc Sacombank, v.v. rút ti?n m?t ph? bi?n bao g?m Long Xuyên, Châu Thành An Giang, Nguy?n Gia Thi?u, v.v.

Trang web chinh thức: https://www.sacombank.com.vn/en/Pages/default.aspx

Hơn 400 mạng lưới đối tác toàn cầu của chúng tôi

Xem đối tác