Xem các địa điểm giao quầy
Địa điểm giao tại quầy (12)

Chuyển tiền tới CORIS BANK (WARI)

Coris Bank International (CBI) là m?t ngân hàng có t?m nhìn toàn châu Phi du?c thành l?p vào tháng 1 nam 2008. T? khi thành l?p, nó khao khát tr? thành ngân hàng chu?n ? Châu Phi. Ph?c v? và làm hài lòng khách hàng và d?i tác c?a mình là cam k?t c?a CBI.T?i Sénégal, Coris Bank International d?t m?c tiêu duy trì s? phát tri?n c?a mình v? s? hài lòng, d?i m?i, g?n gui và s?n có c?a khách hàng. Nó nh?m m?c dích tr? thành d?i tác ua thích c?a các công ty l?n, các t? ch?c công c?ng và c?ng hòa, các doanh nghi?p v?a và nh?, các cá nhân và nhân viên, khu v?c phi chính th?c, ngu?i mang s? giàu có ? Sénégal.

Trang web chinh thức: https://senegal.coris.bank/

Hơn 400 mạng lưới đối tác toàn cầu của chúng tôi

Xem đối tác