Nếu bạn không kích hoạt tin nhắn văn bản, bạn sẽ không nhận được chuyển khoản miễn phí. Bạn có muốn tiếp tục mà không kích hoạt tin nhắn văn bản không? Không Vâng
Xem các địa điểm giao quầy
Địa điểm giao tại quầy (1)

Chuyển tiền tới CEBUANA LHUILLIER

Cebuana Lhuillier là nhà cung c?p d?ch v? tài chính phi ngân hàng du?c thành l?p nam 1988 t?i Philippines. H? chuyên v? các d?ch v? thích h?p nhu ki?u h?i, c?m d?, thanh toán hóa don qu?c gia và microlone B2B. 1800 chi nhánh trên c? nu?c, dây là m?t trong nh?ng phuong th?c giao d?ch rút ti?n m?t thu?n ti?n nh?t cho ngu?i nh?n c?a b?n d? l?y l?i s? ti?n b?n dã g?i cho h?. Khi b?n ch?n Cebuana Lhuillier làm noi rút ti?n ti?n m?t du?c ch? d?nh, b?n không có gì ph?i lo l?ng v? vi?c chuy?n ti?n tr?c tuy?n d?n Philippines và s? d?ng Cebuana Lhuillier d? có t?c d? t?i da, thu?n ti?n và b?o m?t!

Trang web chinh thức: https://www.cebuanalhuillier.com/

Các đối tác lớn khác

BDO

Hơn 400 mạng lưới đối tác toàn cầu của chúng tôi

Xem đối tác