Nếu bạn không kích hoạt tin nhắn văn bản, bạn sẽ không nhận được chuyển khoản miễn phí. Bạn có muốn tiếp tục mà không kích hoạt tin nhắn văn bản không? Không Vâng
Xem các địa điểm giao quầy
Địa điểm giao tại quầy
1.222 địa điểm phù hợp với lọc trên màn hình của bạn. Hãy lọc trên màn hình tùy chọn bên dưới.

Chuyển tiền tới BDO

M?t ngân hàng toàn c?u dã giành gi?i thu?ng ? Philippines, BDO dã b?t d?u s? kh?i d?u khiêm t?n c?a mình khi Acme Savings vào nam 1968 và dã phát tri?n d? tr? thành ngân hàng l?n nh?t c?a d?t nu?c hi?n nay. Ngân hàng v?ng ch?c này cung c?p m?t lo?t các d?ch v? tài chính, bao g?m c? Ngân hàng di?n t?, d?ch v? chuy?n ti?n, th? tín d?ng, th? ghi n?, kho?n vay, tài kho?n ti?t ki?m, v.v ... V?i hon 3.000 ATMS và 1.000 chi nhánh trên c? nu?c, BDO là m?t s? xu?t s?c l?a ch?n làm d?a di?m rút ti?n m?t ua thích. Ngu?i nh?n c?a b?n du?c d?m b?o d? dàng di chuy?n d?n chi nhánh BDO g?n nh?t d? thu ti?n b?n dã g?i. Chuy?n ti?n tr?c tuy?n d?n Philippines qua BDO ngay hôm nay!

Trang web chinh thức: https://www.bdo.com.ph/personal

Hơn 400 mạng lưới đối tác toàn cầu của chúng tôi

Xem đối tác