SME BANK LIMITED

Ngân hàng PME du?c thành l?p và thành l?p theo Pháp l?nh công ty nam 1984. Chính ph? Pakistan là c? dông chính c?a ngân hàng. Là m?t ph?n c?a chuong trình tái c?u trúc tài chính c?a chính ph? Pakistan , T?p doàn Tài chính Phát tri?n Khu v?c (RDFC) và T?p doàn Tài chính Doanh nghi?p Nh? (SBFC) dã du?c sáp nh?p v?i SME Bank Ltd k? t? ngày 1 tháng 1 nam 2002. SME Bank Ltd du?c thành l?p d? dáp ?ng nhu c?u c? th? c?a khu v?c SME. nó du?c t?o ra d? dáp ?ng nhu c?u c?a th? tru?ng ngách này v?i các s?n ph?m và d?ch v? tài chính chuyên bi?t s? giúp kích thích s? phát tri?n c?a các doanh nghi?p v?a và nh? vì s? phát tri?n kém trong nu?c.

Trang web chinh thức: https://smebank.org/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới SME BANK LIMITED

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới SME BANK LIMITED ở Pakistan

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury