KEYSTONE BANK

Ðu?c thành l?p vào nam 2011, Keystone Bank Ltd là m?t ngân hàng hàng d?u t?i Nigeria cung c?p nhi?u lo?i s?n ph?m ngân hàng cá nhân và hon th? n?a. Ngày nay, ngân hàng du?c x?p h?ng hàng d?u này ho?t d?ng hon 200 chi nhánh trên c? nu?c. ti?n cho ch?ng ch? ti?t ki?m cao c?p thông qua qu?n lý tài s?n, và hon th? n?a, không có gì l? khi Keystone Bank Ltd là công ty hàng d?u trong linh v?c tài chính và ngân hàng Nigeria. Sharemoney làm cho quá trình này an toàn và d? dàng cho b?n. Là l?a ch?n s? 1 cho vi?c chuy?n ti?n tr?c tuy?n t? Hoa K? sang Nigeria, b?n cung s? du?c hu?ng l?i t? lãi su?t tr?c tuy?n t?i Keystone Bank Ltd. thay d?i sao khi b?n chuy?n ti?n v?i chúng tôi!

Trang web chinh thức: https://www.keystonebankng.com/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới KEYSTONE BANK

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới KEYSTONE BANK ở Nigeria

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury